Arolwg ar ran Cartrefi Cymunedol Gwynedd
Survey on behalf of Cartrefi Cymunedol Gwynedd

Arolwg boddhad tenantiaid annibynnol ar ran Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) yw hwn. Mae CCG yn awyddus i wella’r gwasanaethau yr ydych yn eu derbyn. Bydd eich ymateb i’r arolwg hwn yn eu helpu i gynllunio sut i wneud hynny.Bydd yr hyn y byddwch yn ei ddweud wrthym yn gyfrinachol ac ni fyddwn yn rhannu eich barn bersonol gyda CCG nac unrhyw sefydliad neu berson arall.

Dylai’r arolwg gymryd tua deng munud i’w gwblhau. Os bydd raid i chi fynd i wneud rhywbeth ar ganol ei lenwi, gwnewch yn siŵr eich bod yn clicio’r botwm ‘Cadw’ (Save) rhag i chi orfod dechrau eto.

Os ydych chi’n cael trafferth cwblhau’r arolwg neu os oes angen copi mewn print bras, sain neu iaith heblaw am y Gymraeg a’r Saesneg arnoch, ffoniwch CCG ar 0300 123 8084 neu anfonwch e-bost at ymholiadau@ccgwynedd.org.uk .

Os byddai’n well gennych chi fod yn ddienw pan ydych chi’n cysylltu â CCG, yna rhowch eich cyfeirnod yn hytrach na’ch enw. Teipiwch eich cyfeirnod unigryw yn y blwch isod a chliciwch ‘Dechrau’r Arolwg’.

This is an independent tenant satisfaction survey on behalf of Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG). CCG is keen to improve the services you receive. Your response to this survey will help them to consider how to do it.What you tell us will be confidential and we will not share your personal views with CCG  or any other organisation or person.

The survey should take around ten minutes to complete. If you need to stop to do something else while you are completing the survey, make sure you click the ‘Save’ button to avoid having to start again.

If you have any difficulties in completing the survey or if you need this questionnaire in large print, audio or a language other than Welsh and English please call CCG on
0300 123 8084 or e-mail them at enquiries@ccgwynedd.org.uk

If you wish to remain anonymous when you contact CCG please quote your reference code rather than your name. Please now type your unique reference code in the box below and click ‘Start Survey ’.

 
 
 
 
  Datganiad Preifatrwydd  Privacy & data protection